Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení

Historie

Historie vysokoškolského vzdělávání příslušníků chemického vojska se odvíjí od jeho vzniku jako samostatného druhu vojska v roce 1950.  Jednotlivé chemické katedry vysokých vojenských škol byly pevně spjaty s činností chemického vojska armády a vždy tvořily jeho pevnou základnu v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a vývoje. Na této činnosti se v současné době výraznou měrou podílí Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany se sídlem ve Vyškově. 

 

Historie v datech 

1951  – vznik Chemické fakulty na Vojenské technické akademii v Brně. Fakulta byla složena z 5 kateder zabývajících se výlučně chemickými disciplínami. Od roku 1972 se příprava inženýrů chemického vojska postupně přesunula do Vyškova a na Vojenské akademii působila do roku 2004 jedna chemická katedra. 

1972 – na Vojenské akademii v Brně byl zahájen poslední ročník pětiletého studia oboru vojensko – inženýrského, vojenská chemie, který vyřazením absolventů v roce 1977 ukončil etapu přípravy specialistů chemického vojska pro základní velitelské a štábní funkce na této vzdělávací instituci. Na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově vznikla Katedra obecné chemie a chemického inženýrství, která navázala na přípravu vysokoškolských specialistů chemického vojska. 

1973   – zahájena příprava absolventů chemické specializace ve čtyřletém inženýrském systému studia s nástupní funkcí velitel čety na Katedře obecné chemie a chemického inženýrství Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově. 

1983  – sloučením Katedry obecné chemie a chemického inženýrství se Skupinou taktiky a bojového použití vznikla Katedra chemického vojska a speciální chemie jako součást Fakulty druhů vojsk za současného vytvoření celoškolské Katedry ochrany proti zbraním hromadného ničení. Rozvíjející se vědecko-výzkumná činnost na nově vytvořené Katedře chemického vojska a speciální chemie vyústila v udělení statutu školícího pracoviště pro výchovu nových vědeckých pracovníků pro obor „Zbraně a ochrana proti nim“, vědní úsek „Zbraně hromadného ničení a ochrana proti nim“. Později i vědního oboru „Vojenská technika“, vědní úsek „Chemická technika a materiál“, včetně práva udělovat vědeckou hodnost „kandidát technických věd“. Za období tzv. „vědecké výchovy“ katedra připravila několik desítek vědeckých pracovníků a to nejen pro resort ministerstva obrany, ale i pro tehdejší Civilní obranu a jiné resorty. 

1993  – Katedra ochrany proti zbraním hromadného ničení byla začleněna do struktur katedry chemického vojska a speciální chemie. 

1995  – dosažená kvalifikace vědecko-pedagogického sboru katedry, výsledky přípravy doktorandů i vědecko-výzkumné práce přispěly k akreditaci celoškolského doktorského studijního programu „Ochrana vojsk“ s účastí katedry na garantování oboru „Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim“. 

1999   – udělena akreditace pro obor habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem „Ochrana vojsk a obyvatelstva“.

2003  – na základě připravované transformace vysokých vojenských škol byla Katedra chemického vojska a speciální chemie Vysoké vojenské školy pozemního vojska transformována do Organizačního jádra Ústavu NBC. 

2004   – zrušení vysokých vojenských škol a jejich transformace do Univerzity obrany se sídlem v Brně. Zřízení Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení se sídlem ve Vyškově jako součásti nově vzniklé Univerzity obrany. 

2006  – zahájena příprava studentů oboru Vojenská chemie ve studijním programu Vojenské technologie na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany.

2014  – zahájena příprava studentů v modulu Velitel chemických jednotek studijního programu Řízení a použití ozbrojených sil u Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany.