Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení

Oddělení chemického vojska

Komplexně zajišťuje výuku a výcvik předmětů profilujících velitele jednotek chemického vojska, zejména v oblastech bojového a operačního použití jednotek a útvarů chemického vojska a svazku chemického vojska a speciální techniky a materiálu chemického vojska. 

Řeší úkoly základního a aplikovaného výzkumu v oblasti rozvoje opatření chemického zabezpečení a OPZHN, včetně způsobů jejich realizace, v oblasti prostředků individuální a kolektivní ochrany a oblasti dekontaminace.

Komplexně sleduje a vyhodnocuje trendy rozvoje v oblasti OPZHN v moderních armádách. Vytváří koncepci modernizace prostředků chemického vojska. 
 

Zabezpečuje expertní a posuzovatelskou činnost v problematice OPZHN a chemického zabezpečení, ochrany osob a dekontaminace, včetně technických prostředků pro jejich realizaci. 

Zabezpečuje přípravu podkladů k realizaci investičních akcí a do akvizičního plánu centrálních dodávek. 

Koordinuje technickou, ekonomickou a majetkovou správu ÚOPZHN. 

Řídí skladové hospodářství ÚOPZHN.​

Odpovídá zejména za:

  • logistickou podporu ÚOPZHN
  • rozpočtování a výkaznictví ÚOPZHN
  • součinnost se součástmi poskytující správu infrastruktury
  • vyžadování nákupů majetku, oprav a revizí
  • přípravu obchodně-závazkových vztahů a implementaci resortní úpravy pro nákup majetku, prací a služeb v souladu s vnitřními předpisy UO.

Nad rámec odborné působnosti:

  • metodicky usměrňuje oblast OUI u ÚOPZHN
  • zabezpečuje administraci Vědecké rady ÚOPZHN