Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení

Oddělení chemické a radiační ochrany

Komplexně zajišťuje výuku obecných chemických a jaderných disciplín a předmětů profilujících specializaci v oblasti ochrany proti chemickým zbraním a v oblasti ochrany proti jaderným zbraním a radiační ochrany. 

Řeší úkoly aplikovaného výzkumu v oblasti radiačního a chemického průzkumu, dozimetrické a chemické kontroly vojensky významných radioaktivních a toxických látek, v ochraně proti chemickým zbraním a v oblasti identifikace, radiochemických separací a analýzy vojensky významných radioaktivních látek. 

Komplexně sleduje a vyhodnocuje trendy rozvoje v oblasti jaderných a chemických zbraní a ochrany proti nim, v oblasti metod detekce a identifikace toxických a radioaktivních látek, podílí se na vývoji technických prostředků radiačního a chemického průzkumu a dozimetrické a chemické kontroly a polní analýzy AČR. 

Zabezpečuje expertní a posuzovatelskou činnost v předmětné problematice. 

Zajišťuje chod rizikových pracovišť s BCHL podle závazných hygienických a bezpečnostních norem, spolupodílí se na přijímání inspekce mezinárodní organizace OPCW Haag. 

Zabezpečuje chod a plnění úkolů posilové laboratoře Armádní radiační monitorovací sítě (ARMS) v působnosti celostátní monitorovací sítě (RMS ČR). 

Zajišťuje chod rizikového pracoviště se zdroji ionizujícího záření (otevřené a uzavřené zářiče, pracoviště II. kategorie, zajištění dozoru nad radiační ochranou pracoviště podle zákona č. 263/2016 Sb. (atomový zákon) a vyhl. č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje). 

Zabezpečuje plnění úkolů radiometrické laboratoře SIRA (Sampling and Identification of Radiological Agents) v rámci NATO začleněním pracoviště dle STANAG 4701 a AEP-66.

Nad rámec odborné působnosti zabezpečuje správu informačního systému NBC a sítě ÚOPZHN.

Zabezpečuje chod a plnění úkolů posilové laboratoře Armádní radiační monitorovací sítě (ARMS) v působnosti celostátní monitorovací sítě (RMS ČR).